top of page
ตราช้าง 2018logo.png

เอเซียเกษตรแฟคตอรี่

บริษัท  เอเชียเกษตรแฟคตอรี่ จำกัด เป็นส่วนของบริษัทในเครือ ที่ทำการผลิตและแปรรูปด้านการเกษตร อาทิเช่น พริกป่น พริกไทย ข้าวคั่ว ถั่วทอด ถั่วส้มตำ ถั่วป่น ฯลฯ โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ในโครงการที่ปรึกษาด้าน GMP (Good Manufacturing Practice) ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งในขณะนี้ พริกป่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน จาก ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย)

ในส่วนการผลิตสินค้าของ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ “เรามุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพสูงสุด ในด้านของการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มีความสะอาดในทุกกระบวนการผลิต เรามีการควบคุมคุณภาพ โดยใช้พนักงานที่มีทักษะดี ซึ่งได้รับการฝึกอบรม เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้รับการตรวจสอบ และเหมาะสมสำหรับการจำหน่าย และจัดส่ง”

lakchai.in.th_mainpage_certificate-min.j
lakchai.in.th_mainpage_certificate-min.j

สินค้าตราช้าง

bottom of page