มารู้จักกับบริษัทเราในวันที่ 23 มีนาคม 2533 บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในนาม โรงงานเอเซียอุตสาหกรรมการเกษตร ภายใต้การบริหารงานของ คุณสำราญ เกียรติรุ่งวิไลกุล ซื่งในเวลานั้นเป็นโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขัดสีกะเทาะเปลือกถั่วลิสง โม่ข้าว โม่พริก และสินต้าเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร โดยได้รับการส่งเสริมจาก บรรษัท ธนกิจอุตสาหากรรมขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม

กระทั่งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2547 จึงได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ซึ่งทำหน้าที่จัดจำหน่ายผลิตผลแปรรูปทางการเกษตรทุกชนิด และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ตลอดจนเครื่องมือทางการเกษตร โดยมี คุณจุฑามาศ เกียรติรุ่งวิไลกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ ปัจจุบันบริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด ได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยรากฐานความมั่นคงที่สั่งสมจากประสบการณ์มา กว่า 18 ปี บริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของตลาดในไทยมากขึ้น มีสินค้าการเกษตรในกลุ่มต่าง ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยทางบริษัทมีการพัฒนาสินค้าและเพิ่มสินค้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคที่พึงพอใจในคุณภาพสินค้ามาตรฐานและเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้บริโภคในด้านของฝ่ายบริหาร การขาย และ การตลาด ทางบริษัท ก็ได้รับการพัฒนาทางด้านการทำงาน การฝึกอบรม การให้ความรู้ในส่วนของพนักงาน โดยบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นกว่า 60 คน

จนกระทั่งในปัจจุบันบริษัท เอเซียเกษตรรุ่งวิไล จำกัด มีตัวแทนร้านค้า ที่จำหน่ายสินค้าของทางบริษัทกว่า 1,000 ร้านทั่วประเทศ แล้วในขณะนี้ การผลิตสินค้าของบริษัทนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพของสินค้า เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบในการผลิต ที่มีคุณภาพจากแหล่งวัตถุดิบ ผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดภัย และมีคุณภาพทั้งนี้ ยังมีการเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการผลิต เพื่อยกระดับมาตรฐานสินต้าให้มีคุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

โรงงานของเราบริษัทเอเชียเกษตรแฟคตอรี่ จำกัด เป็นส่วนของบริษัทในเครือ ที่ทำการผลิตและแปรรูปด้านการเกษตร อาทิเช่น พริกป่น พริกไทย ข้าวคั่ว ถั่วทอด ถั่วส้มตำ ถั่วป่น ฯลฯ โดยได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ในโครงการที่ปรึกษาด้าน GMP (Good Manufacturing Practice) ตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งในขณะนี้ พริกป่นของบริษัทได้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน จาก ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย)ในส่วนการผลิตสินค้าของ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิตอาหารจาก สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ “เรามุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพสูงสุด ในด้านของการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี มีความสะอาดในทุกกระบวนการผลิต เรามีการควบคุมคุณภาพ โดยใช้พนักงานที่มีทักษะดี ซึ่งได้รับการฝึกอบรม เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นได้รับการตรวจสอบ และเหมาะสมสำหรับการจำหน่าย และจัดส่ง”


พนักงานของเรา

ใบอนุญาตผลิตอาหาร

ใบรายงานผลการทดสอบคุณภาพพริกป่น